Skip to main content

Allmänna villkor

Allmänna villkor LUCO AB (LUCO Akademi) 2019:1

1.  Allmänt

1.3 Upphovsrätt m.m.
Alla immateriella rättigheter och äganderätten till LUCO AB:s produkter och tjänster tillkommer LUCO AB.

Utbildningsmaterialets innehåll är endast ämnat för betalande deltagare och det får varken kopieras eller distribueras till någon annan person utan ett skriftligt medgivande från LUCO AB. Digitala utbildningar får inte göras tillgängliga eller visas för tredje part som inte har erlagt avgift.

1.4 Oförutsedda händelser, force majeure
LUCO AB ansvarar inte för kursdeltagares kostnader eller försenad leverans som uppkommit på grund av väderlek brister hos leverantör, åtgärd från myndighet, strejk, eller driftsstörningar hos exempelvis internetleverantör eller annan omständighet som ligger utanför LUCO AB:s kontroll och som LUCO AB inte kan påverka. 

1.5 Friskrivning
Allt innehåll och material som tillhandahålls och som lämnas vid utbildningarna är tänkt som allmän information. Denna information är inte tillräcklig som grund för deltagarna att fatta beslut i konkreta frågor etc. utan är endast ämnad att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning. Utbildningarnas innehåll och dess material är baserat på lärarens tolkning av lagar, förordningar etc. vid tiden då materialet upprättades. Andra lagar och förordningar till vilka innehållet i utbildningarna och materialet refererar, kan komma att ändras över tid varför LUCO AB inte kan garantera att den information som presenteras vid utbildningen eller i materialet är fullständig, korrekt eller vid varje tid uppdaterad. I och med detta avtal så friskriver sig LUCO AB från allt ansvar för en eventuell skada som deltagare kan lida när utbildningsinformation eller det material som lämnas tillämpas. Om det skulle uppstå fall där LUCO AB ändå i något avseende skulle kunna hållas ansvarigt, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta skador, som t.ex. utebliven vinst, eller andra följdskador.

1.6 LUCO AB:s behandling av personuppgifter
Vid användande av vår webbsida och tjänster på vår webbplats så kan dina personuppgifter komma att behandlas av LUCO. Om personuppgifter behandlas har vi en skyldighet som personuppgiftsansvarig att lämna viss information till de registrerade. Av denna anledning lämnas följande information som hittas i nedanstående länk och där vi förklarar vilka olika typer av personuppgifter vi behandlar och vad vi använder dessa uppgifter till. LUCO AB:s Behandling av personuppgifter

2. Utbildningar

2.1 Anmälan till utbildning
Anmälan till utbildning ska ske via LUCO AB:s (LUCO Akademi) webbplats. Anmälan är bindande .

2.2.1 Avanmälan – onlineutbildning
Avanmälan från en utbildning är ej möjlig efter att villkoren har godkänts.

2.2.2 Avanmälan –klassrumsförlagd utbildning
Avanmälan från en utbildning sker enligt villkor för den utbildningen.

2.3 Utbildningsavgift
För onlineutbildningar gäller följande: I avgiften inkluderas tillgång till den digitala utbildningsdokumentationen under för utbildningen avsedd tid, dvs filmer, ljudfiler, tester samt utbildningscertifikat efter genomförd utbildning.

För klassrumsutbildningar gäller följande: Ingår endast det kursmaterial som anges i kursbeskrivning.

2.4 Beställning av e-kurser och e-learning

När beställning av e-kurs görs från LUCO AB:s sida skickas en automatisk bekräftelse till den av deltagare angivna e-postadressen. Inom en arbetsdag skickas inloggningsinformation via e-post och den ordinarie utbildningen finns tillgänglig i sex månader efter beställning.

2.5 Webbinarier och streamad utbildning
Vid anmälan till webbinarium och streamade utbildningar skickas en automatisk bekräftelse till den  av deltagare angivna e-postadressen. Inloggningsinformationen kommer att skickas senast en dag innan starttillfället. LUCO AB har rätt att ställa in webbinarium och meddelar då nytt utbildningsdatum . Inspelningar av webbinarier eller streamade utbildningar finns tillgängliga i två månader eller enligt avtal efter sändningstillfället.

2.6 Tekniska förutsättningar
LUCO AB ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av digitala utbildningar som är hänförliga till tredje parts programvara, deltagarens datorutrustning, programvara samt internetabonnemang.

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

Vi utbildar byggbranschen

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.