Skip to main content

Anläggningsteknik & -produktion inkl. miljöfrågor 

Anläggningsteknik och -produktionAnläggningsteknik och -produktion är ett utbildningsområde som riktar sig till, inom området, oerfarna medarbetare ska arbeta i eller leda/beställa anläggningsprojekt. Utbildningen är grundläggande men bred för att ge blick för hur anläggningsarbete bedrivs.

Anläggningsteknik och -produktion spelar en avgörande roll inom bygg- och infrastrukturbranscherna. Det innefattar planering, konstruktion och underhåll av olika typer av infrastrukturanläggningar som broar, hamnar, vägar, järnvägar, flygplatser, tunnlar och dammar. Inom denna sektor är det viktigt att ha kunskap och expertis inom anläggningsteknik för att genomföra projektet effektivt och säkert.

Planering inom anläggninsteknik och produktion

För att kunna ge rätt resurser till, köpa in och produktionsplanera utförandedelen av entreprenader, inom husbyggnad och anläggning, behöver du på ett övergripande plan ha kunskap om metoder för att säkerställa att infrastrukturanläggningar är byggda på ett hållbart, ekonomiskt och säkert sätt. Det inkluderar att ta hänsyn till markförhållanden, geotekniska faktorer, strukturella beräkningar och belastningskrav för att konstruera och bygga robusta och pålitliga strukturer. Dessutom måste man beakta trafikflöden, kapacitetskrav och användarbehov vid planeringen och designen av infrastrukturanläggningar. Tillgång till ytor och tidsrestriktioner kan också vara begränsande faktorer vid val av metoder.

De metoder som väljs måste således ta hänsyn till de logistikkrav som följer på dessa val. Effektivitet hänger med andra ord ihop med hur olika yrkesgrupper och entreprenörer planerar för och tar vara på de tekniska möjligheter som finna att tillgå. Det krävs alltså en noggrann planering av tidsscheman, resurser och material för att säkerställa att projektet utförs inom budget och tidsramar. Kursen är här inriktad på att förklara olika produktionsmetoders lämplighet vid byggnation av olika typer av infrastrukturanläggningar eller grundläggnings-/markarbeten för hus.

Bygg- och infrastrukturbranscherna är tyvärr särskilt olycksdrabbade och därför är säkerhet av yttersta vikt. Ohälsa på grund av bristfälliga arbetsmetoder är ett annat arbetsmiljörelaterat problem. Anläggningsteknik och -produktion måste inkludera noggranna riskanalyser och förebyggande åtgärder för att minimera olycksrisker och skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla inblandade. Olika produktionsmetoder belyses därför ur ett arbetsmiljöriskperspektiv med deras för respektive nackdelar.

Hållbara produktionsmetoder

Under de senaste decennierna har beställare och utförare börjat att fundera mer på att välja hållbara produktionsmetoder och material varför detta en del av anläggningsteknikutbildningen. Det inkluderar metod- och materialval, ibland styrda av en viss typ av miljöcertifiering, samt att välja energieffektiva lösningar i projektplaneringen. Det kan innefatta användning av återvunna material, minimering av avfall och utsläpp till luft, mark och vatten samt bevarande av naturliga resurser. Här ska även transportslag och -sträckor beaktas. Genom att främja hållbarhet kan branschen bidra till en miljövänlig utveckling och minska sin påverkan på klimatet och miljön.

Ändliga råmaterialresurser har idag blivit en stor fråga där valen av material- och metodutföranden spelar en stor roll. Även en faktor som vattenförbrukning kan vara avgörande för miljöprestandafaktor numera. Ingrepp i naturen kan också ge ökad erosion, förorening av vattendrag och minskad tillgång till rent vatten. Det är därför viktigt att implementera erosionsskyddsåtgärder, använda miljövänliga kemikalier och övervaka vattenkvaliteten för att minimera påverkan på vattenmiljön.

Som en sammanfattning så tror vi att det går att bli effektivare i infrastruktur-/anläggningsprojekt, både ekonomisk och med avseende på miljöpåverkan. Att då i beslutsprocessen veta något om de mest vedertagna och idag säkerhets- och miljömässigt hållbara produktionssätten är ett måste.


Skicka bokningsförfrågan gällande anläggningsteknik & produktion

Bokningsförfrågan
Kontaktperson
Kontaktperson
Allmänna villkor

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

Vi utbildar byggbranschen

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.